Wat als je een betrokkene inzage in zijn persoonsgegevens weigert?

onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wat als je niet voldoet aan een inzageverzoek onder de AVG?

Wat als je als organisatie een betrokkene weigert inzage te geven in zijn persoonsgegevens, die jij verwerkt? Dan kan de betrokkene een handhavingsverzoek indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP). En dan? Doet de AP er dan wel iets mee? Ja, dan wordt er zelfs op een gegeven moment een dwangsom opgelegd aan die organisatie om de organisatie te bewegen alsnog inzage te geven. Gebeurt dat echt of is dat meer voor de vorm?

Dat gebeurt echt! Een bank in Nederland heeft dit onlangs gemerkt. De AP had een dwangsom opgelegd van 48.000 euro bij die bank. Wat ging er vooraf?

Uit het nieuwsbericht van de AP blijkt het volgende:
“‘De bank gaf in eerste instantie geen gehoor aan een verzoek van een klant om inzage in zijn persoonsgegevens. Dat is in strijd met de privacywetgeving. De AP legde de bank hiervoor een last onder dwangsom op. Omdat de bank vervolgens nog steeds niet volledig voldeed aan het verzoek om inzage, heeft de AP de dwangsom ingevorderd. Uiteindelijk heeft de klant inzage gekregen in zijn persoonsgegevens.

De bank (aanpassing PvA) verleende effectendiensten aan de klant. Deze klant heeft in 2016 aan die bank (aanpassing PvA) een verzoek gedaan om inzage in zijn persoonsgegevens. Hij wilde een overzicht van de persoonsgegevens die de bank van hem had, wat de herkomst was van de gegevens en met wie ze werden gedeeld.

Last onder dwangsom opgelegd en ingevorderd

De bank gaf de klant geen inzage in de gevraagde gegevens. Omdat dit in strijd is met de privacywetgeving, heeft zijn advocaat bij de AP een handhavingsverzoek ingediend. Met het doel om zo alsnog inzage te krijgen in de gevraagde gegevens. Na onderzoek heeft de AP de bank hiervoor 2 maanden de tijd gegeven. Om inzage af te dwingen heeft de AP daarbij een last onder dwangsom opgelegd van €12.000 voor elke week dat de bank niet volledig voldeed aan het inzageverzoek, tot een maximum van € 60.000. Vier weken na het verlopen van de 2 maanden-termijn heeft de bank een  volledig overzicht van de gegevens van de klant verschaft. Voor de AP was dit aanleiding om €48.000 aan dwangsommen in te vorderen. Dit gebeurde eind 2017. Verzoeker heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de ingevorderde last en is in beroep gegaan tegen het besluit van de AP op dit bezwaar.

Iedereen heeft privacyrechten

De privacywet geeft iedereen privacyrechten. Zoals het recht om in te zien welke persoonsgegevens een organisatie van je heeft. Die rechten zijn onder de AVG uitgebreid met het recht op dataportabiliteit (het recht om je gegevens mee te nemen) en het recht op vergetelheid (het recht dat organisaties je persoonsgegevens moeten wissen als je erom vraagt. Die rechten kun je zelf uitoefenen, door een organisatie op deze rechten te wijzen. Sinds 25 mei zijn die rechten versterkt: iedereen kan nu ook een privacyklacht indienen bij de AP.”
(bron: autoriteit persoonsgegevens).

Wat nu?
Hoewel het een kwestie betreft die al speelde voor de invoering van de Algemene Verordening Persoonsgegevens, is deze kwestie ook nu interessant. De verwachting is dat de AP deze lijn ook onder de AVG zal volgen. Wellicht nog wel iets feller.

Meer informatie gewenst? Bel met ons kantoor op 0166 60 36 60 of maak een afspraak met onze adviseur AVG.

Back To top Back to top