Gegevensbescherming (AVG)

Meer dan de vervanger van de Wet bescherming persoonsgegevens

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 ziet de wereld van bescherming persoonsgegevens er heel anders uit. Vanaf die
datum wordt iedere organisatie verplicht de nieuwe eisen van de nieuwe verordening (ook bekend
onder de afkorting: GDPR) toe te passen. Er verandert nog al wat. In het kort wordt vanaf 25 mei
2018 het volgende van belang voor veel organisaties:

 • Persoonsgegevens verwerken
  Het begrip persoonsgegevens is verruimd. Het moet ruim worden uitgelegd. Ook als de naam
  van een persoon niet in een document vermeld is, kan toch sprake zijn van
  persoonsgegevens;
 • Register
  Het aanleggen van een register waaruit blijkt welke gegevens verwerkt worden, voor welk
  doel en op welke grondslag. Dit register helpt de organisatie inzichtelijk te maken hoe zij met
  gegevens omgaat en deze verwerkt en beschermt;
 • DPIA
  In bepaalde gevallen dient een organisatie een nadere analyse uit te voeren om na te gaan
  hoe zij met gegevens omgaat, deze verwerkt en beschermt, waarbij met name de risico’s
  ervan in beeld gebracht worden en vastgelegd wordt hoe omgegaan wordt met die risico’s;
 • Privacy Officer
  Sommige instellingen dienen een privacy officer aan te stellen die zich kort gezegd bezig
  houdt met de uitvoering van de AVG binnen de organisatie;
 • Verwerkersovereenkomst
  Met ieder partij waarmee persoonsgegevens gedeeld worden, moet voortaan een
  verwerkersovereenkomst gesloten worden. Hierin wordt vastgelegd wat de plichten en
  verantwoordelijkheden zijn van de partijen, de verantwoordelijke en de verwerker.
 • Privacy beleid
  Elke organisatie dient een beleid (privacy beleid) op te stellen, waarin vastgelegd is hoe
  omgegaan wordt met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld hoe lang gegevens bewaard worden.
 • Datalekken
  Als er persoonsgegevens uit uw organisatie zouden lekken, dan dient u dit datalek te
  registreren. In bepaalde gevallen dient u een datalek te melden bij de betreffende autoriteit.
  En soms dient de betrokken persoon geïnformeerd te worden. Toch gelden er ook
  uitzonderingen.
 • Diversen
  Ook komen er allerlei rechten voor betrokkenen, zoals een recht op inzage en kopie, recht
  om te beperken hoe omgegaan wordt met gegevens, alsmede een recht op informatie en
  transparantie en een recht van bezwaar.

Aanbieding scan AVG

Van Alten Juridisch Advies maakt gebruik van een scan om te bepalen of uw organisatie AVG-proof is.
Vraag naar de voorwaarden van de scan.

Kom in actie!

Hulp nodig bij de invoering van de maatregelen van de AVG of ben u op zoek naar de vereiste documenten?
Bel naar +31 (0) 622 92 44 22 of mail naar advies@localhost

Back To top Back to top