Moet je als werkgever doorgaan met re-integreren?

tijdens de Coronacrisis

Corona-crisis en re-integratie zieke werknemer. Hoe zit dat?

Normaal gesproken moet je als werkgever zieke werknemers re-integreren. in het eerste of het tweede spoor. Door de Corona-maatregelen werken veel werknemers thuis of is er in andere gevallen weinig of helemaal geen werk meer voorhanden. Of is het werken zelfs verboden, zoals in de Horeca-bedrijven, kapsalons en nagelstudio’s.

 

Er kan dus eigenlijk ook niet gere-integreerd worden. Hoe zit het dan straks met de beoordeling van de aanvraag WIA van zieke werknemers, die straks op einde wachttijd WIA nog steeds ziek zijn. Als je de re-integratie ook stillegt, heb je dan als werkgever wel voldoende gedaan aan re-integratie in de ogen van UWV?

 

Gelukkig heeft UWV hierop gereageerd en duidelijkheid gegeven. Dat doet het UWV in een addendum bij de werkwijzer, waarmee beoordeeld wordt of voldoende gedaan is aan re-integratie. In dit addendum wordt duidelijk hoe UWV gaat beoordelen of de re-integratie tijdens de Coronacrisis stilgelegd mocht worden. Zij gaan hier coulant mee om, zo wordt gezegd.

Let op: als UWV vindt dat er wel een loonsanctie moet volgen omdat de re-integratie ten onrechte is stilgelegd, wordt het dossier eerst voorgelegd aan de interne commissie (LLC). Deze commissie zal waken over ‘de grenzen van redelijkheid in relatie tot Covid-19’. Anders gezegd, ook de commissie zal binnen haar mogelijkheden zo veel mogelijkheden coulant zijn.

(citaat Addendum werkwijzer)

“De loondoorbetalingsverplichting is volgens rechtspraak opgelegd om tekortkomingen in de re-integratie te herstellen. De werkgever moet hier dan ook wel toe in staat zijn en als dit als gevolg van Covid-19 niet kan, wordt geen verlengde loondoorbetalingsverplichting opgelegd.

  • Werkgever motiveert in het RIV waarom en gedurende welke periode de re-integratie is gestagneerd
  • Verplichte bedrijfssluiting in verband met Covid-19. Dit is met name aan de orde als klant re-integreert in eigen of ander werk bij de eigen werkgever. We verwachten wel van werkgever, dat als werknemer herplaatst kan worden conform mogelijkheden na bedrijfssluiting in passend werk, er (ook aan werknemer) sprake is van een onherroepelijke toezegging dat herplaatsing wordt gerealiseerd na heropening.
  • Geen uitvoering kunnen geven aan (onderdelen van) een traject 2e spoor in verband met Covid-19. Dit kan onder meer aan de orde zijn bij proefplaatsing/bedrijfssluiting nieuwe werkgever, uitvoeren van vrijwilligerswerk/opdoen arbeidsritme, niet beschikken over voldoende digitale vaardigheden voor begeleiding op afstand. Dit traject kan dan voor die onderdelen tijdelijk worden opgeschort tot einde Covid-19 en vraagt heroverweging en waar mogelijk bijstelling van het plan.
  • Fysiek niet kunnen uitvoeren van passend werk, bijvoorbeeld door vermindering werkaanbod werkgever of het niet meer kunnen realiseren van voldoende ondersteuning op werkplek door een opgelegde Covid-19-maatregel.

Geen sprake van een deugdelijke grond

  • Onvoldoende onderzoek in spoor 1; dit kan “gewoon” alsnog worden uitgevoerd. Mocht voor dit onderzoek gericht werkplekonderzoek nodig zijn, dan kan werkgever c.q. ingeschakelde arbeidsdeskundige zoeken naar andere manieren om dit toch te kunnen uitvoeren.
  • Spoor 2 kan in principe zoveel mogelijk worden voortgezet. Re-integratiebureaus kunnen hun dienstverlening in veel gevallen ook op afstand organiseren. Er zullen echter ook situaties zijn waarin dit niet mogelijk is, zie ook hierboven. Hiermee dient rekening te worden gehouden.
  • Dreigende betalingsonmacht is nu en door Covid-19 geen reden om van een loondoorbetalingsverplichting af te zien. Het feit dat een werkgever niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, kan niet betekenen dat de re-integratie-inspanningen dan als ‘voldoende’ moeten worden beschouwd. Het kan evenmin gelden als een ‘deugdelijke grond’ voor die ‘onvoldoende inspanningen’.
  • Daarnaast compenseert de overheid tot maximaal 90% van de loonkosten o.g.v. de NOW-regeling. Voor de bekostiging van arbeidsdeskundig onderzoek en dergelijke door de werkgever, voorziet de overheid door o.a. garanties te geven voor bedrijfskredieten.”

(einde citaat)

Zie het addendum op de site van UWV.nl:

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/addendum-werkwijzer-poortwachter/index.aspx

 

 

 

Back To top Back to top