Compensatie transitievergoeding

bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid

WAB Alert

Deze WAB Alert gaat over de compensatie van de transitievergoeding na 2 jaar ziekte. Vanaf 1 april 2020 geldt de regeling compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Het wordt als nieuw onderdeel van artikel 7:673 BW opgenomen (sub e).

Waar gaat het om?
Als een werknemer langer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag om die reden aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft dan in beginsel recht op een transitievergoeding. Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie voor de betaalde transitievergoeding aanvragen als zij een werknemer ontslaan die meer dan 2 jaar ziek is. Het geldt ook als de arbeidsovereenkomst beëindigd is/wordt door middel van een zogenoemde vaststellingsovereenkomst.

Met deze compensatie voorkomt een werkgever dat hij te maken krijgt met een opeenstapeling van kosten na 2 jaar loon doorbetalen aan zieke werknemers. Daarnaast voorkomt de regeling dat werknemers lang in onzekerheid blijven. Deze regeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Lag het einde van de periode van twee jaar ziekte al vóór 1 juli 2015? Dan is geen compensatie mogelijk.

Wat zijn de voorwaarden?
Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

  • de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
  • de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
  • de werkgever heeft de transitievergoeding daadwerkelijk betaald aan de werknemer.

Werkgevers moeten hierbij het volgende indienen bij UWV:

  • de ontslagvergunning van het UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter;
  • de beëindigingsovereenkomst, als het een ontslag met wederzijds goedvinden was. Uit de beëindigingsovereenkomst moet blijken dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
  • gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. Bijvoorbeeld documenten die aantonen hoe hoog het bruto maandsalaris was en hoe lang het dienstverband heeft geduurd;
  • een bewijs dat de (hele) transitievergoeding is betaald, bijvoorbeeld een bankafschrift
  • een bewijs dat de werknemer arbeidsongeschikt was op het einde van het dienstverband.

Het bovenstaande geldt ook bij compensatie van de vergoeding bij een slapend dienstverband, maar let op: de periode dat het dienstverband slapend was, wordt niet vergoed of gecompenseerd door UWV.

Wordt alles vergoed? Nee, niet alles. Er zijn grenzen aan wat UWV compenseert.

 

Meer weten? Bel of mail me.

Back To top Back to top