Slapend dienstverband en toch recht op een vergoeding?

advies aan de Hoge Raad geeft houvast

Slapende dienstverbanden en ontslag. Hoe zit het nu?

Een slapend dienstverband is een dienstverband van een zieke werknemer, die langer dan twee jaar ziek is. Die werknemer ontvangt geen loon meer, maar staat nog wel op de loonlijst. Officieel is die werknemer nog in dienst bij de werkgever, ook al ontvangt hij een WIA-uitkering (en deels een WW-uitkering).

Zolang het dienstverband blijft bestaan, is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd aan werknemer. Dat is pas bij ontslag aan de orde. Er zijn meerdere zieke werknemers geweest die de rechter gevraagd hebben een vergoeding toe te kennen omdat de werkgever in hun ogen verplicht was de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Er werd in de rechtspraak verschillend geoordeeld over deze kwestie.

De minister SZW heeft destijds gezegd dat hij geen verplichting zag voor de werkgever om de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer te beëindigen na 2 jaar ziekte, maar dat hij het wel onfatsoenlijk vond als de werkgever dat niet deed.

Onlangs heeft de Advocaat-Generaal hierover een tamelijk uitgebreid advies geschreven aan de Hoge Raad. Dat advies hield het volgende in.

Het uitgangspunt is dat een werkgever een einde moet maken aan een slapend dienstverband. Concreet is er dus een verplichting de arbeidsovereenkomst te beëindigen, onder betaling van een transitievergoeding.

Dat is alleen anders volgens de Advocaat-Generaal in de volgende gevallen:

  • als er reële re-integratiemogelijkheden bestaan voor die werknemer;
  • als de werkgever de transitievergoeding niet kan voorfinancieren;
  • als er geen of gedeeltelijke compensatie van de transitievergoeding plaatsvindt;
  • als er andere redenen zijn -dan het ontlopen van de betaling van de transitievergoeding- om het dienstverband in stand te laten.

Opmerkelijk is voor mij nog wel dat dit pas speelt als de werknemer zelf vraagt aan werkgever om medewerking te verlenen aan beëindiging van de arbeidsovereenkomst en betaling van de vergoeding. Een werkgever hoeft het dus niet uit eigen beweging aan te bieden.

Meer weten? Bel of mail me.

  1. voo
Back To top Back to top