Uitlatingen via WhatsApp verwijtbaar

Verwijtbaar ontslag, maar toch een ontslagvergoeding?

Roddelen over de baas; reden voor ontslag?

Via Whatsapp wordt er heel wat gedeeld met elkaar. Ook negatieve informatie over de baas. Er wordt zelfs geroddeld over de baas. Is dat toelaatbaar?

Dit werd aan de kantonrechter voorgelegd. Lees meer hieronder over die zaak.

De werkgever verzocht de arbeidsovereenkomst tussen haar en werknemer zonder inachtneming van de opzegtermijn te ontbinden, primair wegens (ernstig) verwijtbaar handelen als bedoeld in artikel 7:669 lid 3 sub e BW, subsidiair wegens een verstoorde arbeidsrelatie als bedoeld in artikel 7:669 lid 3 sub g BW.

Tevens verzocht de werkgever te bepalen dat werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding omdat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. Tot slot verzoekt zij werknemer te veroordelen in de kosten van het onderzoek van een extern bureau ter grootte van een bedrag van 7.577,71 euro en de kosten van deze procedure.

Wat was er nu echt gebeurd?
De werknemer was sinds 1989 in dienst bij werkgever. Zij had een geheimhoudings- en relatiebeding met werkgever afgesproken.

Werkgever beweert dat werknemer op 23 januari 2018 tezamen met twee medewerkers ten behoeve van haar sollicitatie bij één van de grootste concurrenten van werkgever een power point presentatie heeft gegeven. Tijdens die presentatie heeft werknemer vertrouwelijke (klant)informatie alsmede foto’s van werkgever gedeeld. Daarnaast is gebleken dat werknemer heeft getracht de hiervoor genoemde medewerkers van werkgever er toe te bewegen tezamen met haar de overstap naar die concurrent te maken. Nadat één van de twee medewerkers twijfels kreeg bij de voorgenomen overstap en dit kenbaar maakte aan werknemer, heeft de werknemer zich jegens deze twee medewerkers schuldig gemaakt aan intimiderend en manipulerend gedrag. Tot slot heeft werknemer in een WhatsApp-groep negatieve, gezagsondermijnende uitspraken gedaan over leidinggevenden en directieleden. Deze gedragingen staan haaks op hetgeen van werknemer mag worden verwacht op grond van de interne gedragsregels en het in haar arbeidsovereenkomst opgenomen relatie- en geheimhoudingsbeding.

Werknemer verweerde zich met het volgende. Primair verzocht zij zowel het primaire als subsidiaire ontbindingsverzoek af te wijzen. Voor het geval de arbeidsovereenkomst zou worden ontbonden, verzoekt zij om toekenning van een transitievergoeding van € 76.733,79 bruto en een billijke vergoeding van € 588.076,29 beide vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van opeisbaarheid tot de algehele voldoening.

Werknemer ontkende dat zij verwijtbaar heeft gehandeld, laat staan dat haar gedragingen als ernstig verwijtbaar zijn aan te merken. Zij erkende wel dat zij gesolliciteerd had bij de concurrent en dat zij een presentatie gegeven had, maar zij betwistte dat zij daarbij gebruik heeft gemaakt van vertrouwelijke informatie of foto’s van werkgever. Zij stelde dat haar collega’s uit eigen beweging hadden deelgenomen aan die presentatie. Tot slot betwistte zij dat zij negatieve en gezagsondermijnende uitlatingen heeft gedaan in de WhatsApp-groep. De door werkgever overgelegde uitdraaien zijn volgens haar niet authentiek en bovendien gemanipuleerd. De uitspraken zijn ook uit hun context gehaald. Anders was het duidelijk geweest dat de context over het algemeen grappend was. Die cultuur heerst bij werkgever.

Oordeel rechter
De rechter overwoog het volgende. Het is volkomen legaal bij een concurrent te solliciteren, als er in dat geval geen contractueel verbod geldt. Hier was er geen concurrentiebeding afgesproken. Dus solliciteren stond de werknemer vrij. De rechter viel daar niet over. Hij viel wel over het aanzetten van haar collega’s om mee te gaan, evenals het inzetten van bedrijfsvertrouwelijke informatie in een pitch. Dat zijn dingen die wél in strijd met het arbeidscontract kunnen zijn.

De rechter heeft geoordeeld of de WhatsApp-conversaties wel als onderbouwing kunnen dienen. De rechter was niet overtuigd van de gestelde manipulatie en concludeerde dat geen sprake was van onrechtmatig aanzetten om collega’s mee te nemen naar de concurrent.

Toch vindt de rechter de berichten op WhatsApp niet correct. Dat valt haar te verwijten. Ze wilde haar werkgever “een lesje leren”, waarbij ze in zeer cynische en schertsende uitspraken de managementcultuur neerzet. Het doel om tijdens het sollicitatietraject bij de concurrent de oude werkgever schade toe te brengen, maakte dat haar gedrag verwijtbaar werd.

Hoewel dit gedrag verwijtbaar is, is die verwijtbaarheid niet “ernstig” te noemen met name omdat er niet daadwerkelijk schade is opgedaan en derden niets hebben gemerkt. Dus komt werknemer toch in aanmerking voor een vergoeding en wel ruim 74 duizend euro.

Kortom, WhatsApp speelt een belangrijke rol bij dit ontslag. Het leidt hier tot ontslag met een transitievergoeding. Vanwege het lange dienstverband ontvangt werknemer een vergoeding van ruim 74.000 euro bruto.

Wat nu?
De werkgever mag het ontslagverzoek intrekken. of dat gebeurd is, is nog niet bekend. Wordt vervolgd.

Back To top Back to top