Compensatie werkgever voor transitievergoeding?

Ja, bij langdurig zieke werknemer

Compensatie transitievergoeding bij langdurig zieke werknemers

De eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel tot compensatie van werkgevers, die een transitievergoeding betalen aan een werknemer, die wegens langdurende arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen. Dat is eigenlijk de Regeling Compensatie Transitievergoeding. Dit is een onderdeel van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans, waarover ik al eerder berichtte. Dit onderdeel over de compensatie van werkgevers is op 10 juli jl. aangenomen door de Eerste Kamer.

Hoe zit het ook alweer?
De werkgever moet bij ontslag van een langdurige zieke werknemer ook een transitievergoeding betalen. De werkgever kan deze vergoeding declareren (tot een zeker hoogte en in bepaalde gevallen). UWV zal de transitievergoeding terugbetalen aan de werkgever. De betaalde transitievergoeding wordt vergoed, ongeacht de wijze waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Er moet nog wel toestemming van het UWV gevraagd worden, tenzij de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beeindigd wordt. Ook geldt de regeling als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt en een transitievergoeding verschuldigd is. Let op: dat geldt alleen bij ontslag van langdurig zieke werknemers. Dus niet bij een reorganisatie of een arbeidsconflict.

Nadere voorwaarden?
Ja, die zijn er. Compensatie is alleen mogelijk als het verzoek tot vergoeding binnen zes maanden na betaling van de transitievergoeding aan de werknemer bij UWV ingediend is. Verder kan compensatie van transitievergoedingen alleen plaatsvinden, als die zijn betaald in de periode 1 juli 2015 tot 1 april 2020. Dan moet het verzoek wel uiterlijk voor 1 oktober 2020 bij UWV worden ingediend. De regeling heeft dus terugwerkende kracht.

De nieuwe regeling treedt op 1 april 2020 in werking.

Back To top Back to top