Welkom nieuwe privacyregels

AVG en Uitvoeringswet AVG; beperkte duidelijkheid

Welkom nieuwe privacyregels

Welkom Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Vanaf 25 mei 2018 gelden de nieuwe privacyregels uit de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Die uitvoeringswet is van 16 mei 2018 en voorziet in een aantal regels ter uitvoering van de AVG zelf. Met regels over definities en schakelbepalingen, oprichting en aanwijzing van de autoriteit. Inhoudelijk gezien wordt het interessant vanaf artikel 22. Daarin wordt het verwerkingsverbod voor bijzondere categorieën persoonsgegevens uitgewerkt, waaronder het verbod op verwerken van medische gegevens en strafrechtelijke gegevens. Tevens worden de uitzonderingen op dat verbod in de Uitvoeringswet behandeld. Dekt dat de lading?

Helaas niet. Ik kan me zo een aantal voorbeelden voor de geest halen die niet expliciet geregeld zijn. Ik denk aan zelfstandige bedrijfsartsen, die ingehuurd worden door een Arbodienst, die de verwerking van medische gegevens faciliteert. Die beoordelen strikt genomen alleen de mate van arbeidsongeschiktheid van een werknemer en houden zich niet direct of niet primair met re-integratie of begeleiding van zieke werknemers bezig. De Arbodienst zelf wel. Hoe zit het dan? Dat is niet meteen duidelijk. Zo zijn er nog meer situaties denkbaar. Kortom, de uitvoeringswet biedt beperkte duidelijkheid en dat is jammer. De praktijk is gebaat met meer duidelijkheid en met name de kijk van de Autoriteit Persoonsgegevens op de verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens.

Er zal de komende tijd vermoedelijk veel duidelijk worden. Wordt vervolgd!

Back To top Back to top