Overwerkvergoeding voortaan met:

8% vakantietoeslag vergoeden

Let op: nieuwe salarisafrekening, overwerk met vakantietoeslag

Overwerk moet met 8% vakantietoeslag vergoed worden 

Sinds 1 januari 2018 is de Wet op het minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) aangepast. Sindsdien moet over de overwerkvergoeding ook vakantiebijslag (of -toeslag) betaald worden. Nou ja, niet altijd. Bij cao kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld door de vergoeding voor overwerk expliciet uit te sluiten bij de bepaling van de grondslag voor de vakantietoeslag.

En als de term overwerk niet in de cao vermeld is bij de omschrijving van de grondslag voor de vakantietoeslag? Dan zou je er voorzichtig vanuit mogen gaan dat overwerk niet bij de grondslag voor de vakantietoeslag hoort. Dus dan wordt er geen vakantietoeslag berekend over de vergoeding voor overwerk. Toch is dat niet altijd zo. Er zullen hierbij veelal meer factoren een rol kunnen spelen, zoals de exacte formulering van de grondslag van de vakantietoeslag, maar ook andere bepalingen in die betreffende cao en de samenhang tussen die bepalingen. In de afgelopen periode is deze vraag nog niet zo voorgelegd geweest aan de rechter, dus het is wel afwachten hoe de rechter hiertegen aankijkt.

En als de looptijd van de cao verstreken is?
Dan moet de werkgever over overwerk altijd vakantiebijslag (of -toeslag) betalen, ook als de werknemer over overwerk meer dan 100% krijgt betaald, wat veelal gebruikelijk is.

Is deze wijziging wel echt zo bedoeld geweest?
Bij de totstandkoming van de nieuwe WML is expliciet gesproken over meerwerk en over overwerk. Er werd toen gezegd dat in de praktijk vaak over meerwerk wordt gesproken, alsof overwerk en meerwerk hetzelfde zouden zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Ik kreeg zelf de indruk door de achtergrond van de andere wijzigingen van de WML dat bedoeld is dat alleen over meerwerk vakantietoeslag betaald moest worden (en over overwerkvergoedingen niet). Dat is ook logisch. Iemand die fulltime werkt, ontvangt in beginsel ook over zijn loon over elk gewerkt uur 8% vakantietoeslag. Iemand die parttime werkt en vervolgens meerwerk verricht, moet in beginsel hetzelfde beloond worden en daarom komt aan die parttimers ook 8% vakantietoeslag over die meeruren toe. Maar ik vroeg me af of ook bedoeld is dat overwerk echt vergoed moet worden met een vakantietoeslag van 8%. Daarover was eerst best wat onduidelijkheid. Dat kwam omdat de parlementaire geschiedenis naar mijn idee ook niet volledig duidelijk was op dit punt. Later heeft de Minister SZW uitdrukkelijk en desgevraagd verklaard dat over overwerkvergoedingen ook vakantietoeslag moet worden betaald. Discussie gesloten. In ieder geval maakt deze wijziging meer- en overwerk in het algemeen 8% duurder voor werkgevers, die niet onder een cao vallen. En 8% voordeliger voor werknemers die in dienst zijn bij zo’n werkgever. Let dus goed op met de nieuwe salarisafrekening!

Uitzonderingen?
Als een werknemer een overeengekomen loon heeft van meer dan drie maal het wettelijk minimumloon, dan mogen werkgevers en werknemers afwijken van de wettelijke regel. Dat kan door schriftelijk overeen te komen dat de werknemer geen recht heeft op vakantiebijslag dan wel recht heeft op een lager bedrag aan vakantiebijslag.

Meer weten? Mail of bel naar Van Alten Juridisch Advies!

check je salarisafrekening in 2018!

Back To top Back to top