De aanzegverplichting

10 aspecten die je moet weten over de aanzegging!

10 aspecten die je moet weten over de aanzegging!

In de wet is sinds 2015 een aanzegverplichting opgenomen voor werkgevers. Die verplichting rust alleen op de werkgever. En dus niet op de werknemer. De aanzegging is iets anders dan opzegging van een arbeidsovereenkomst. Voor opzegging gelden heel andere wettelijke eisen. Wat is dan een aanzegging? Dat is kort gezegd een aankondiging van de werkgever aan de werknemer over het verlengen of het eindigen van het lopende tijdelijke arbeidscontract. Hiervoor is in de wet een verplichting tot aanzegging opgenomen. De werkgever is daardoor verplicht een werknemer tijdig te informeren bij tijdelijke contracten van langer dan zes maanden of het tijdelijke contract verlengd wordt of niet. En als het tijdelijke contract verlengd wordt onder welke voorwaarden dit contract verlengd wordt.

Deze verplichting geldt niet bij een werknemer met een arbeidsovereenkomst met een looptijd van korter dan zes maanden of voor de duur van een bepaald project.

 

 

 

 

 

1. Welke termijn geldt er?

Er geldt een termijn van een maand. De werkgever dient dus minimaal één maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege afloopt, schriftelijk aan de werknemer mee te delen of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet. Ook als de werkgever het tijdelijke contract wenst te verlengen, moet hij dus uiterlijk één maand voor het einde van de lopende arbeidsovereenkomst, die melding aan de werknemer doen.

2. Hoe?

De aanzegging dient schriftelijk te gebeuren, bij voorkeur per aangetekende brief.

3. Mag het ook per e-mail of Whatsapp? Is dat ook geldig?

In beginsel is dat ook geldig, maar het heeft voor een werkgever niet de voorkeur. Een werkgever moet kunnen bewijzen dat de aanzegging echt ontvangen is door de werknemer. Dat gaat per aangetekende brief natuurlijk een stuk eenvoudiger.

4. Sancties?

Als de werkgever vergeet aan te zeggen, is hij een aanzegvergoeding aan de werknemer verschuldigd. Deze aanzegvergoeding bedraagt één maandloon exclusief vakantietoeslag.

5. Als de werkgever te laat heeft aangezegd?

Als de werkgever te laat aangezegd heeft, is hij aan de werknemer de aanzegvergoeding verschuldigd naar evenredigheid van de te late aanzegging. Anders gezegd: als er één week te laat aangezegd is, wordt de aanzegvergoeding op het bedrag van het loon over één week vastgesteld.

Let op: het tijdelijke contract eindigt wél van rechtswege als er niet tijdig aangezegd is. Als de werkgever vergeet aan te zeggen, kan een werknemer alleen een aanzegvergoeding claimen. Hij kan niet om die reden een nieuw contract eisen.

6. Geldt er ook een termijn om de vergoeding op te eisen?

Als de aanzegvergoeding is verschuldigd, dient de werknemer binnen drie maanden nadat de aanzegverplichting is ontstaan, betaling van deze vergoeding op te eisen.

Let op: als je meerdere contracten achter elkaar hebt gekregen, kun je als werknemer niet zo maar een aanzegvergoeding claimen over elk contract in het verleden. Je kunt namelijk alleen de aanzegvergoeding claimen als de aanzegging binnen die periode van drie maanden had moeten plaatsvinden. Anders gezegd, een vergeten aanzegging, die meer dan drie maanden geleden had moeten plaatsvinden, leidt dus voor werkgever niet meer tot een verplichting tot betaling van een aanzegvergoeding aan die werknemer.

7. Hoe eist een werknemer die vergoeding op?

Dat doet een werknemer door middel van een procedure bij de kantonrechter. Die start hij met een verzoekschrift.

8. Wat als in mijn contract al opgenomen is dat het niet verlengd zal worden?

Dat wordt ook als een geldige aanzegging gezien. De aanzegging mag dus al op voorhand in het tijdelijke contract opgenomen worden.

9. Wat gebeurt er als er desondanks wordt voortgezet?

De arbeidsovereenkomst wordt dan voortgezet, in beginsel voor dezelfde duur als de vorige tijdelijke overeenkomst, met een maximale duur van 1 jaar. En die aanzegvergoeding? Die is niet verschuldigd. Er is immers wel tijdig aangezegd. Dus de aanzegvergoeding is niet verschuldigd.

10. Wat als er niet voortgezet wordt, terwijl er aangezegd is dat er wél voortgezet zou worden?

Als een werknemer ingestemd heeft met het aanbod om het arbeidscontract te verlengen, is de werkgever gehouden het contract voort te zetten. Een werknemer kan dan een nieuw contract claimen. Of beter gezegd: doorbetaling van loon claimen. Aangezien er wel is aangezegd, kan de werknemer geen aanzegvergoeding claimen.

Advies nodig over (een vergeten) aanzegging?
Bel Van Alten Juridisch Advies,
Peter van Alten.

T 0166 60 36 60

Back To top Back to top