Wat te doen bij een burn-out?

Voor werkgevers en werknemers

Burn-out, en dan?

Onlangs werd in de media aandacht besteed aan de gevolgen van een burn-out. Het is gebleken dat werkgevers onvoldoende aandacht voor een burn-out hebben. En dat de gevolgen in financiële zin voor een werkgever groot zijn. In mijn vorige berichten wees ik al op die gevolgen. In deze blog wil ik stil staan bij het voorkomen van die gevolgen en het vergroten van de kansen van de re-integratie.

Een groot deel van de werkgevers heeft moeite met de juiste aanpak van de re-integratie van een burn-out werknemer. Zij kunnen vaak moeilijk omgaan met het ziektebeeld en zijn te passief. Dat zorgt voor nadelige financiële gevolgen voor de werkgever, waar ik al eerder op wees.

Ik adviseer werkgevers daarom gerichter en verfijnder de re-integratie van een burn-out werknemer op te pakken. Dat kan inhouden dat er meer en uitgebreider overleg plaatsvindt met een werknemer zelf over de ontstane situatie en over de mogelijkheden bij die werknemer (passende) arbeid te verrichten. In de praktijk blijkt immers vaak dat werkgevers onvoldoende onderzoeken waar de mogelijkheden liggen een burn-out werknemer weer aan het werk te krijgen. Er valt veel te winnen als je als werkgever zorgvuldig en – in overleg met de bedrijfsarts en de werknemer – uitgebreid onderzoekt welke mogelijkheden er zijn. In bepaalde gevallen kan het juist beter zijn de werknemer een deel van zijn eigen werk te laten doen in plaats van passend werk. Dat hangt van de feiten en omstandigheden af. Tevens kan het juist goed zijn via het bedrijf een coach in te zetten die de werknemer deskundig en adequaat begeleidt bijhet herstel en de terugkeer naar het werk.

Daarnaast is het ook zo dat van een werknemer verwacht mag worden dat hij of zij volledig en open blijft communiceren over de mogelijke beperkingen, die hij of zij ervaart bij het verrichten van passend werk of zijn/haar eigen werk. Het verdient aanbeveling die communicatie met werknemer te blijven zoeken en waar mogelijk te verbeteren over die mogelijke beperkingen. In bepaalde gevallen kan ik me zelfs voorstellen dat een mediator ingezet wordt om de communicatie tussen partijen te verbeteren.

Het is bij een goede aanpak van de re-integratie belangrijk dat een werkgever beseft dat het ziektebeeld van een burn-out werknemer kan afwijken van het ziektebeeld van andere vormen van ziekteverzuim, zodat ook de aanpak kan verschillen. Ook moet die aanpak tussentijds kunnen variëren. Het is dus eigenlijk maatwerk. Verder ervaar ik in mijn praktijk dat begrip voor de situatie van een werknemer ook het verschil kan maken en dat (onevenredig) veel druk zetten op een spoedig herstel juist meer schade kan toebrengen. En dat dit juist terugval kan veroorzaken. Een verfijnde aanpak is dus noodzakelijk.

Heb je als werknemer het gevoel dat je niet in staat bent passend werk te verrichten?
Heb je het gevoel dat het aangeboden werk niet passend is?
Dat het werk je klachten alleen maar verergert?

Wat kan je als werknemer doen?


Jij kan sinds 1 juli 2017 de bedrijfsarts bezoeken in het kader van een open spreekuur van de bedrijfsarts om met hem of haar de arbeidsomstandigheden, dan wel de feitelijke situatie, waarin het werk verricht wordt, alsmede de mogelijke oorzaken van de uitval te bespreken.
Daarnaast kan jij een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts (dan de reguliere bedrijfsarts). Deze (tweede) bedrijfsarts kan dan een advies geven over bijvoorbeeld jouw beperkingen, dan wel over de aanpak van de re-integratie of de vraag of het door de werkgever aangeboden werk als passend beschouwd wordt.
Verder kan jij een second opinion (deskundigenoordeel) bij het UWV aanvragen over de vraag of je geschikt bent passend werk te verrichten dan wel of het door de werkgever aangeboden werk als passend beschouwd wordt.

In ieder geval raad ik je aan open te blijven communiceren met je werkgever over de mogelijke beperkingen en de kansen op herstel. Natuurlijk zijn er ook harde verplichtingen uit hoofde van de wet verbetering poortwachter. Daar moet de werkgever zich aan houden. En jij ook. Dat zorgt voor een enkele formaliteiten, die zo nu en dan verricht dienen te worden. Het gebeurt geregeld dat dit toch misgaat en verkeerde informatie bij UWV komt te liggen. Dat kan eenvoudig voorkomen worden als je hiervoor tijdig advies inwint bij een deskundige.

Als die formaliteiten goed geregeld zijn, liggen er genoeg kansen de re-integratie bij burn-out te verfijnen en zelfs te vergemakkelijken en naar mijn overtuiging ook te bespoedigen. Communicatie, begrip, en verfijnde aanpak maken daarbij het verschil.

Advies of vragen over jouw situatie? Bel Peter van Alten op 0622924422.

Back To top Back to top