Loon niet ontvangen?

Wij leggen in duidelijke taal uit wat te doen.

Loon niet ontvangen?

In de praktijk blijkt dat het loon best vaak te laat betaald wordt. Van de Nederlandse werknemers ontvangt 55% het salaris wel eens te laat. Dit leidt dan bij sommige werknemers tot financiële problemen in de privésfeer. Dat is natuurlijk heel vervelend.

Wat doe je eraan?

Best een groot aantal werknemers doet niets en wacht af. Is dat verstandig? Eigenlijk niet. Natuurlijk is het niet altijd fijn om op de werkgever af te stappen en te melden dat je het salaris niet ontvangen hebt. Maar je hebt er wel recht op. Het is een keiharde verplichting van een werkgever het geldende salaris – tijdig – aan de werknemer te betalen. Het hangt natuurlijk van de situatie af of je meteen gaat melden dat je het salaris wenst te ontvangen. Vaak wordt vanwege het voorkomen van een verstoring van de arbeidsrelatie met de werkgever of om andere redenen een afwachtende houding ingenomen.

Maar dat hoeft niet. Je kunt als werknemer het uitblijven van je salaris (en de gevolgen ervan voor jouw privésituatie) vriendelijk onder de aandacht brengen van je werkgever. Dat hoeft dus niet meteen een vervelend gesprek te worden. Het is de toon die de muziek maakt, is mijn eigen ervaring. Dat geldt ook hier. Probeer ook eens een andere aanpak dan je werkgever zou verwachten. In veel gevallen leidt dit alsnog tot een snelle betaling.

Mocht die aanpak toch niet werken, dan kun je juridische stappen nemen. Hoe werkt dat?

Het begint met een brief aan je werkgever waarin je het achterstallige loon opeist. Dit wordt een ingebrekestelling genoemd. Gun je werkgever een termijn het salaris alsnog te betalen. Tip: noem in de brief het exacte bedrag dat betaald moet worden. In die brief kun je ook wijzen op het feit dat een werkgever ook wettelijke verhoging en wettelijke rente is verschuldigd omdat hij het salaris niet op tijd betaald heeft.

De verhoging van het salaris kan oplopen tot 50% van het veschuldigde loon.

Wettelijke verhoging

Als het salaris niet op tijd betaald is, kan je aanspraak maken op wettelijke verhoging. De werkgever is deze verhoging verschuldigd na een termijn van drie dagen. Dan geldt een verhoging van 5% over de vierde werkdag en ook 5% over iedere volgende werkdag. Dit loopt op tot 50% van het verschuldigde loon. Dat is het geval als de werkgever 14 werkdagen te laat is met betalen. De rechter kan de hoogte van die verhoging matigen.

Wettelijke rente

Als het salaris niet op tijd betaald is, kan je ook aanspraak maken op wettelijke rente. De werkgever moet de wettelijke rente betalen over het verschuldigde loon inclusief de wettelijke verhoging. Het rentepercentage wordt landelijk vastgesteld.

En verder?

Als het salaris na twee weken nog niet gestort is, kun je een juridische procedure starten. Dat kan via een zogenoemde loonvorderingsprocedure bij de Rechtbank. Het kan ook via een voorlopige voorziening, de kortgedingprocedure. Dat is een versnelde procedure. Hoewel de meeste partijen niet verder procederen, kan er na het kort geding een uitgebreide gerechtelijke procedure (bodemprocedure) worden opgestart.

De werkgever moet trouwens jouw proceskosten betalen als hij geen deugdelijke reden heeft voor het niet betalen van jouw loon.

Let op:

Het niet betalen van jouw loon heeft in de praktijk soms allerlei juridische oorzaken. Het kan te maken hebben met de vraag of er wel recht op loondoorbetaling bestaat (bijvoorbeeld bij jouw weigering passende arbeid te verrichten tijdens ziekte), de arbeidsovereenkomst inmiddels is geëindigd, financiële onmacht van de werkgever of als een second opinion bij UWV is aangevraagd tijdens ziekteverzuim, of een andere oorzaak hebben. In dergelijke omstandigheden kan je in een bepaalde gevallen van UWV een voorschot krijgen op grond van de werkloosheidswet. Dat voorschot sluit doorgaans qua hoogte aan bij jouw (mogelijke) WW-uitkering. Als je later het salaris alsnog uitbetaald krijgt, moet je het voorschot terugbetalen aan UWV.

Hoe lang kan je jouw loon met terugwerkende kracht opeisen?


De loonvordering moet je indienen binnen een termijn van 5 jaar. Dat wordt de verjaringstermijn genoemd. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag waarop jouw werkgever jouw salaris had moeten uitkeren.

Alternatief?


Ik zie in de praktijk best vaak dat er veel meer zit achter zo’n situatie. En vaak is dat helemaal niet echt juridisch van aard. Maar toch wordt dat niet altijd gezegd tegen de ander. Er is bijvoorbeeld ontevredenheid over het functioneren van een werknemer of juist van de werkgever zelf, er is een ruzie geweest, er is buiten de werkkring iets gebeurd, er is een relatie (geweest) van een werknemer met een andere werknemer in het team, of een relatie met een leidinggevende, discriminatie, intimidatie en/of er zijn vervelende posts op Facebook of LinkedIn geweest. Dit kan via een juridische procedure niet of niet goed aan de orde gesteld worden, als je je loon via een procedure opeist. Dat kan wel via Mediation.

Mediation is een manier van onderlinge geschillenbeslechting om problemen tussen verschillende partijen snel en efficiënt op te lossen. De gezamenlijke gesprekken zijn geheel vertrouwelijk en de inhoud mag niet gebruikt worden in een juridische procedure. Met behulp van een onafhankelijke en onpartijdige Mediator wordt onderzocht welke problemen er (over en weer) zijn en welke emoties hierbij betrokken zijn. Vrij vaak verbetert ook gaandeweg de communicatie tussen partijen. Daardoor komen achterliggende belangen op de voorgrond, die soms niet eerder bekend waren bij elkaar. Vanuit die belangen wordt vervolgens gezocht naar mogelijke opties om het probleem op te lossen. Uiteindelijk komen partijen van daaruit tot een totaaloplossing, die door beide partijen gedragen wordt. Het is hun oplossing. Dat maakt de kans het grootst dat partijen zich ook echt aan die afspraak gaan houden. Kortom, Mediation werkt.

Advies of vragen over jouw loon? Of zoek je een Mediator? Neem contact op met Van Alten Juridisch advies:

Telefoon: +31 (0)166 603 660
E-mail: info@vanaltenjuridischadvies.nl

 

 

 

Back To top Back to top